Każdy z nas ma chociaż jednego znajomego, bądź sam jest tą osobą, która spędza niezliczone godziny, spoglądając w ekran telefonu. Uzależnienie od smartfonów, bądź bardziej fachowo rzecz ujmując FOMO (fear of missing out) to prawdziwa plaga dotykająca młodych ludzi. Jeśli dodamy do tego jeszcze siedzący tryb życia, to mamy…

3win

Zarabiaj i pomagaj, podejmując wyzwania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store